ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ECOFEVER

1. Toepassingsgebied algemene voorwaarden EcoFever

EcoFever statutair gevestigd te (2040) Antwerpen,zal hierna ook worden aangeduid als “EcoFever” of “wij”. EcoFever levert, op basis van een abonnement, eco boxen op 2-maandelijkse basis.

Op alle overeenkomsten (waaronder abonnementen en bestellingen) die EcoFever sluit met members en/of klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “member”, “consument” of “je/jij”.

Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zullen wij je ten minste 7 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst ten allen tijde te beëindigen door een e-mail te sturen naar stop@ecofever.be of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website met in acht name van artikel 5: “Contractduur; opzegging”.

Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

2. Verplichtingen van de klant

Alle informatie die je op eender welk moment aan EcoFever opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd voor onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. EcoFever is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord nooit aansprakelijk en je vrijwaart EcoFever tegen eventuele aanspraken van derden.

Je bent verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is EcoFever nooit aansprakelijk en jij vrijwaart EcoFever tegen eventuele aanspraken van derden.

3. Aanbod, offerte en totstandkoming overeenkomst

Ons aanbod bevat een eco box, steeds gevuld met 5 à 7 producten die kunnen verschillen van box tot box maar steeds met een totale waarde die ver boven de verkoopprijs ligt. We kunnen echter niet garanderen dat 2 boxen dezelfde inhoud hebben. Ook zijn de afbeeldingen op de website enkel ter illustratie van de inhoud.

EcoFever neemt je bestelling aan door je een bevestigingsmail te sturen en je de bestelde eco box toe te zenden.

Tot op dat moment kan EcoFever op elk moment zonder opgave van redenen de aanmelding weigeren te accepteren. Pas na acceptatie door EcoFever ontstaat er een recht op levering van de bestelde boxen en/of andere bestelde diensten.

Ons aanbod richt zich op consumenten in België en Nederland. De bestelde boxen, cadeaubon(nen) en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Om die reden worden alleen bestellingen van particulieren aangenomen.

EcoFever verkoopt geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar zonder toestemming van ouders/voogd.

4. Informatie over jouw wettelijke herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van bestelling bij EcoFever. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Contractduur en opzegging

Je kan je overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het tweemaandelijks afleveren van de EcoFever box, ten allen tijde opzeggen, met inachtneming van het volgende:

EcoFever bestelt de producten ten behoeve van jouw EcoFever box altijd uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de aflevering. De maanden waarin geleverd wordt, kun je terugvinden op de website. Indien je de overeenkomst vóór de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de box wordt geleverd opzegt, ontvang je geen EcoFever meer en stopt je abonnement per direct.

Als je van je herroepingsrecht gebruik maakt, dien je wel te betalen voor producten die tijdens deze veertien dagen al ten behoeve van jou zijn geleverd en/of besteld door EcoFever.

Je kan de overeenkomst opzeggen via e-mail.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt automatisch verlengd voor dezelfde periode.

Wij behouden ons steeds het recht voor om pas ná betaling van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Je kan in dit verband geen beroep doen op eerdere leveringen.

6.Bezorging, bezorgingsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud, overdrachtsrisico, onderbreking van bezorging

Wij bezorgen overal in België en Nederland. Als de overeenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail gestuurd.

Wij bezorgen op het adres dat je in je bestelling op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze tot 5 werkdagen voor je bezorging aan ons doorgeeft vóór 23.59 uur.

Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie. De eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, zijn dan voor eigen rekening.

Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door de box voor de deur van de woning te plaatsen. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en EcoFever is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten.

EcoFever werkt samen met Bpost en DHL. Producten worden volgens hun voorwaarden aangeboden en retour gezonden. Deze voorwaarden zijn te vinden op de desbetreffende websites.

Wanneer een pakket niet wordt opgehaald na aanbieding kunnen we het pakket daarna in overleg met de klant nogmaals aanbieden maar zijn genoodzaakt voor deze levering de volledige verzendkosten in rekening te brengen.

Voor het geval de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn, behouden wij ons het eigendomsrecht voor totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is.

7. Prijzen en verzendkosten, betaling, opschortingsrecht EcoFever

Prijzen zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten binnen België, tenzij anders is vermeld.

De vorderingen van EcoFever zijn per direct opeisbaar.

Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

EcoFever is gerechtigd ten allen tijde de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je ten minste 14 dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen door een e-mail te sturen naar stop@ecofever.be of gebruik te maken van de contactmogelijkheid op onze website, met in acht name van artikel 5 “Contractduur; opzegging”.

Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

EcoFever is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van boxen, op te schorten indien en zolang jij als klant niet aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

8.Vouchers, kortingscodes, cadeaubonnen

Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de EcoFever website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten.

EcoFever heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken, ongeldig te maken indien wij dit noodzakelijk achten om wat voor reden dan ook.

9. Aansprakelijkheid van EcoFever

EcoFever is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van EcoFever, of indien sprake is van opzet of grove schuld van EcoFever of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen EcoFever verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Aansprakelijkheid van EcoFever voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen,enz… is uitgesloten.

EcoFever is nooit aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en jij vrijwaart EcoFever tegen eventuele aanspraken van derden.

EcoFever is nooit aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door EcoFever gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en jij vrijwaart EcoFever tegen eventuele aanspraken van derden.

Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. EcoFever is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is EcoFever aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.

EcoFever is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij EcoFever of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan EcoFever gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea’s gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van EcoFever. Zij kunnen hier een beroep op doen.

10. Privacybeleid

Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website.

11. Wijze van betaling, automatische domiciliering

Alle bestellingen dienen betaald te worden via bancontact of een creditkaart of andere mogelijkheden die worden vermeld op de online betaalpagina van onze website.

Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jouw opgegeven betaalmethode.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren Bancontact, Visa, MasterCard, Paypal en betaling per overschrijving.

Wanneer je in het bestelproces voor betaling via creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je creditcard.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op het moment van de betaling.

Als je het niet eens bent met een domiciliering of een betaling via creditcard, kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en je bank laten terugboeken. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal EcoFever nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.

Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op je te verhalen.

12.Verdachte fraude-accounts

Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste of frauduleuze activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling of account na onjuiste of frauduleuze activiteiten te beëindigen.

13.Toepasselijk recht en bevoegde rechter; ongeldige bepalingen

Op alle overeenkomsten tussen EcoFever en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen EcoFever en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank in Antwerpen.

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

14. Klachtenbeleid

Kwaliteit dragen we bij EcoFever hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen EcoFever kiezen wij voor de persoonlijke benadering en reageren we snel op jouw vraag.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je jouw klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

Winkelwagen
Scroll naar boven
Scroll naar top